Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

Postanowienia ogólne:
1. Podręczniki stanowią własność szkoły.
2. Biblioteka szkolna nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na dany rok szkolny po otrzymaniu oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (załącznik 1).
3. Jeżeli podręcznik składa się z kilku części, uczeń otrzymuje kolejną część po zwróceniu poprzedniej.
4. Podręczniki należy oddać do biblioteki najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
5. Za zwrot podręcznika ostatecznie odpowiada rodzic/opiekun prawny dziecka.
6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno zarówno w swoim, jak i kolegi/koleżanki podręczniku niczego pisać, zaznaczać.
7. Udostępnione książki należy chronić przed zagubieniem, trwałym zniszczeniem.
8. Regulamin wypożyczeń podręczników jest dostępny w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawcy klasy.

Postanowienia szczegółowe:
1. Uczeń oraz rodzic/ opiekun dziecka zapoznaje się z regulaminem oraz wypełnia stosowne oświadczenie (załącznik 1).
2. Rodzic/ opiekun dziecka jest zobowiązany do obłożenia podręcznika i jego podpisania na założonej okładce.
3. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic/ opiekun dziecka, uiszczając opłatę w wysokości 100% jego wartości.
4. Za zniszczony egzemplarz swój lub cudzy uznaje się takie szkody, które uniemożliwiają dalsze, pełne korzystanie z podręcznika, np. wyrwane, popisane, pocięte kartki, pogryzienie przez zwierzęta, zalanie.
5. O nieprzydatności książki do użytku decyduje komisja w składzie: nauczyciel bibliotekarz, wychowawca klasy oraz dyrektor; fakt ten potwierdzony jest w protokole.
6. W sytuacji zagubienia podręcznika uczniowi wydaje się nowy egzemplarz po uregulowaniu należnej kwoty.
7. Uczeń, który w czasie trwania roku szkolnego rezygnuje z edukacji w danej szkole jest zobowiązany oddać wypożyczony podręcznik lub zapłacić 100% jego wartości ( w przypadku opisanym w punkcie 4 postanowień szczegółowych). Zwrot podręcznika jest potwierdzony podpisem nauczyciela bibliotekarza na karcie obiegowej.
8. W przypadku braku zwrotu wypożyczonego podręcznika lub braku zapłaty za niezwrócone bądź zniszczone podręczniki nauczyciel bibliotekarz zgłasza sprawę do dyrektora szkoły.
9. W Sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Załącznik:

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez syna/córkę ..........................................................................ucznia klasy ......................w roku szkolnym............. podręczniki będące własnością szkoły.
Przyjmuję również do wiadomości, że w przypadku braku zapłaty za zniszczone lub nieoddane egzemplarze podręczników biblioteka zgłasza sprawę do dyrektora szkoły,

...................................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka