KOMUNIKAT O HARMONOGRAMIE

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH

KOMUNIKAT O MATERIAŁACH I PRZYBORACH POMOCNICZYCH

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024

SZKOLNE PROCEDURY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/24

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W dniach 14 – 16 maja 2024 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.  

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 2024 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 2024 1 50

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

TERMIN 1 50

TERMIN 2 50

  Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

UWAGA! Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany.