REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5

im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp.


ROZDZIAŁ 1

- PRZEPISY OGÓLN

§1.

1. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia z dnia 7.09.1991. r. o systemie oświaty tworzy się samorząd uczniowski dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wlkp. zwanej dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5
3. Ustanawia się następujące organy samorządu :
-samorządy klasowe,
- uczniów §2
1. Do głównych zadań samorządu należą:
 - Reprezentowanie interesów uczniów wobec Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły,
 - Przedstawianie Rady Pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły
 - Czuwanie nad realizacją podstawowych praw uczniów,
 - Uczestniczenie w organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 Aktywny udział w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i artystycznej uczniów, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 Udział w opiniowaniu pracy nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły.
2. W realizacji swych zadań samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem szkoły oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły.

ROZDZIAŁ 2 - WALNE ZGROMADZENIE UCZNIÓW §3
1. Walne Zgromadzenie Uczniów tworzą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych.
2. Zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd lub opiekuna samorządu co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, najpóźniej do 30 września każdego roku. Termin, miejsce i program zgromadzenia winny być podane do wiadomości uczniów najpóźniej na tydzień przed przewidywanym terminem.
3. W razie potrzeby Zgromadzenie może być zwołane także w innych terminach niż określony w ust.2. §4
1. Walne Zgromadzenie Uczniów:
 Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok szkolny,
 Podejmuje uchwały dotyczące bieżącej działalności szkoły i samorządu, a także w kwestii przestrzegania podstawowych praw ucznia,
 Uchwala główne kierunki działalności samorządu na najbliższy rok szkolny,
 W razie potrzeby podejmuje uchwały w innych kwestiach zgłoszonych w czasie obrad.
2. Uchwały Zgromadzenia są wiążące dla innych organów samorządu. §5
1. Udział uczniów w Zgromadzeniu jest obowiązkowy.
2. Każdy uczeń ma prawo zabrać głos w czasie Zgromadzenia.
3. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne. W szczególnych uzasadnionych wypadkach Zgromadzenie może uchwalić tajność głosowania.
4. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków SU.
5. Ze Zgromadzenia sekretarz lub upoważniony członek Zarządu sporządza protokół, zawierający treść dyskusji i uchwał. Protokoły przechowywane są w siedzibie samorządu.

1. Uczniowie danej klasy tworzą samorząd klasowy. 2. Organem Samorządu klasowego jest zarząd klasy (tzw. „trójka klasowa”) składający się z gospodarza klasy, skarbnika i sekretarza. 3. Kadencja zarządu klasy trwa jeden rok szkolny.
§7 2. Zarząd klasy: 1. Reprezentuje interesy uczniów klasy wobec wychowawcy, dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej, 2. Organizuje w miarę potrzeby, w porozumieniu z wychowawcą klasy, działalność kulturalną, oświatową, sportową i artystyczną oraz samopomoc uczniów. 3. Reprezentuje klasę na zebraniach SU
§8 1. Członków zarządu klasy wybierają uczniowie klasy w głosowaniu powszechnym i jawnym spośród zgłoszonych przez siebie kandydatów. 2. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów do obsadzenia, wówczas kandydatów, w liczbie przekraczającej o 2 ilość mandatów, wskazuje wychowawca klasy. 3. Wybory są organizowane w terminie do 15 września każdego roku. Szczegółowy termin wyborów określa wychowawca klasy. 4. Udział w głosowaniu jest obowiązkowy. Gospodarzem klasy , skarbnikiem i sekretarzem wybrane zostają osoby, które w głosowaniu otrzymają największą ilość głosów. W przypadku równości głosów następuje druga tura głosowania pomiędzy osobami, które uzyskały równą ilość głosów §9 1. Gospodarz klasy i jego zastępcy mogą być odwołani w czasie trwania kadencji na wniosek co najmniej 1/3 uczniów klasy złożony wychowawcy klasy. 2. Uchwałę w przedmiocie odwołania gospodarza klasy, skarbnika lub sekretarza podejmują uczniowie klasy bezwzględną większością głosów. 3. W przypadku odwołania gospodarza klasy, skarbnika lub sekretarza wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin wyborów. Wybory przeprowadza się
w trybie określonym w §7.
ROZDZIAŁ 4 - RADA SU § 10 1. Członkowie zarządów wszystkich klas szkoły tworzą Radę SU. 2. Rada SU nadzoruje bieżącą pracę samorządu i wyznacza szczegółowe kierunki działania. 3. Rada SU w szczególności:  przyjmuje sprawozdania Zarządu z bieżącej działalności,  powołuje członków szkolnej komisji wyborczej przed wyborami do Zarządu,  Na wniosek dyrektora szkoły opiniuje pracę nauczycieli, wybiera członków Zarządu komisarycznego w przypadkach określonych w §23 i §24,  odwołuje członków Zarządu w trybie określonym w §23,  Uchwala zmiany w Regulaminie w trybie określonym w §37. §11 1. Posiedzenia Rady SU zwoływane są przez Zarząd co najmniej raz w ciągu każdego okresu nauczania.
2. Posiedzenia są zwoływane również w innych terminach, na wniosek przynajmniej 1/3 członków Rady Uczniów, dyrektora szkoły lub opiekuna samorządu. 3. Udział członków Rady w posiedzeniach jest obowiązkowy. 4. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada może uchwalić tajność głosowania. 5. W posiedzeniu Rady ma prawo wziąć udział - bez prawa głosu - opiekun samorządu. 6. Uchwały Rady SU są wiążące dla Zarządu.
ROZDZIAŁ 5 - ZARZĄD SAMORZĄDU SZKOLNEGO §12 1. Bieżącą pracą samorządu szkolnego kieruje Zarząd. 2. Zarząd samorządu szkolnego tworzą:  Przewodniczący,  Zastępca przewodniczącego,  Sekretarz,  Skarbnik,  Trzech członków Zarządu, 3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata(chyba ze uczeń zmienia szkołę, lub kończy naukę w szkole).
§13 1. Zarząd jest wybierany przez uczniów szkoły w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. 2. Termin wyborów do Zarządu wyznacza i ogłasza publicznie opiekun samorządu szkolnego najpóźniej na dzień 2 czerwca. Ogłoszenie terminu powinno nastąpić najpóźniej na 14 dni przed terminem wyborów. §14 1. Na 14 dni przed terminem wyborów rada SU powołuje szkolną komisję wyborczą składającą się z 5 osób: przewodniczącego, zastępcy i 3 członków. 2. Szkolna komisja wyborcza organizuje przebieg wyborów, w szczególności:  Ogłasza listę kandydatów, najpóźniej na 6 dni przed terminem wyborów,  Sporządza listy osób uprawnionych do głosowania,  Wydaje każdemu uczniowi szkoły jedną kartę do głosowania,  Organizuje punkt głosowania (urnę wyborczą)  Czuwa nad prawidłowym przebiegiem glosowania, w szczególności nad zapewnieniem zasad równości, bezpośredniości i tajności wyborów,  Po zakończeniu głosowania oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów,  Sporządza protokół z obliczenia głosów, podpisany przez wszystkich członków komisji i opiekuna samorządu,  Ogłasza publicznie wyniki wyborów poprzez stosowne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń. 3. W pracach komisji wyborczej bierze udział opiekun samorządu.
& 15
1.Kandydatem na członka zarządu może być każdy uczeń szkoły. 2.Biernego prawa wyborczego są pozbawieni:  Członkowie szkolnej komisji wyborczej,  Uczniowie ukarani w poprzednim roku szkolnym za przewinienia dyscyplinarne 3.Wykaz uczniów pozbawionych praw wyborczych przekazuje komisji wyborczej na piśmie Dyrektor szkoły przed upływem terminu do składania podpisów poparcia. 4.Kandydaci składają przewodniczącemu komisji wyborczej lub jego zastępcy swojekandydatury.
§16
1. Komisja wyborcza bada kandydatury pod względem spełnienia wymogów określonych w & 15. 2. Jeżeli kandydatura odpowiada wymogom formalnym, dane kandydata są wpisywane na listę wyborczą. Lista wyborcza zawiera imiona, nazwiska i klasy kandydatów i jest publikowana w formie obwieszczenia na terenie szkoły najpóźniej na 6 dni przed terminem wyborów. 3. Jeżeli kandydatura nie odpowiada wymogom formalnym, komisja wyborcza bezwzględną większością głosów orzeka o odmowie wpisania na listę kandydatów Kandydatowi służy prawo odwołania się od tej decyzji do dyrektora szkoły w terminie 1 dnia od jej ogłoszenia. Odwołanie jest rozpoznawane niezwłocznie, zaś decyzja dyrektora jest ostateczna. §17 1. W głosowaniu mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI, łącznie z kandydatami i członkami komisji wyborczej. 2. Każdy z uczestników głosowania otrzymuje od komisji wyborczej jedną kartę do głosowania, opatrzoną pieczęcią szkoły. 3. Każdy uczeń oddaje swój głos w warunkach zapewniających tajność głosowania. 4. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając przy jego nazwisku znak „X”. 5. W przypadku wypełnienia karty do głosowania w sposób niezgodny z ust.5 głos jest nieważny. §18
1. Komisja wyborcza oblicza głosy niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
2. Po obliczeniu oddanych głosów sporządza się protokół, w którym należy
uwzględnić:
 ilość osób uprawnionych do głosowania,
 ilość głosów oddanych,
 ilość głosów nieważnych,
 ilość głosów ważnych,
 ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
 dane osób wybranych na stanowiska: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i członków Zarządu.
§19
1. Kandydat, który uzyskał względną większość głosów ważnych, zostaje
wybrany na stanowisko przewodniczącego SU.
2. Kandydat, który uzyskał drugą z kolei liczbę głosów ważnych, zostaje
wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego SU.
3. Kandydaci, którzy uzyskali trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą liczbę
głosów ważnych, zostają wybrani na członków SU.
4. Jeżeli co najmniej dwie osoby otrzymają jednakową liczbę głosów opiekun
samorządu niezwłocznie zarządza wybory uzupełniające. Powinny się one
odbyć nie później niż na 7 dni od ogłoszenia wyników.
5. W wyborach uzupełniających biorą udział osoby, które uzyskały jednakową
liczbę głosów. Głosowanie odbywa się na zasadach określonych w $ 17-18.
Mandat zostaje obsadzony przez kandydata, który uzyska największą liczbę
głosów.
§20
1. Wybrany Zarząd zbiera się na pierwszym posiedzeniu w terminie określonym
przez opiekuna samorządu, najpóźniej na 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów.
2. Członkowie Zarządu składają na ręce opiekuna samorządu ślubowanie o treści:
„Ślubuję uroczyście, że powierzone mi zadania będę wykonywał sumiennie i rzetelnie. W swych działaniach zawsze będę się kierował dobrem
społeczności uczniowskiej. Przyrzekam, że zrobię wszystko, aby rozsławić
imię szkoły i godnie ją reprezentować”.
3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie sekretarza i skarbnika, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów
§ 21 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością samorządu, w szczególności:  Realizuje uchwały Rady Uczniów,  Określa szczegółowe metody wykonania zadań samorządu,  Ustala źródła pozyskania dochodów i sposoby wydatkowania uzyskanych środków.  Składa sprawozdania ze swej działalności Radzie Uczniów,
2. Przewodniczący :  Reprezentuje SU na zewnątrz.  Zwołuje posiedzenia SU,  Kieruje działaniami SU i przygotowuje plan posiedzeń,  Przewodniczy’ posiedzeniom SU i Rady Uczniów,  Raz w roku składa sprawozdanie Radzie Uczniów. 3. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w czasie jego nieobecności we wszystkich czynnościach. Zarząd może powierzyć wiceprzewodniczącemu wyłączne pełnienie niektórych funkcji określonych w ust.2. 4. Sekretarz SU dba o prawidłową dokumentację pracy samorządu, w szczególności poprzez sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Uczniów i SU oraz zapewnia ich właściwe przechowywanie. §22 1. SU zbiera się w miarę potrzeby na posiedzeniach, w terminach określonych przez opiekuna SU. Udział w posiedzeniach jest obowiązkowy. 2. Zarząd podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów, przy obecności
przynajmniej połowy liczby członków. 3. W posiedzeniach SU ma prawo wziąć udział - bez prawa głosu - opiekun samorządu. 4. Do reprezentowania SU są uprawnieni przewodniczący lub jego zastępca i skarbnik. 5. W celu realizacji poszczególnych zadań SU może powołać ze swego grona sekcje tematyczne, na stałe lub czas określony. Członkowie sekcji w realizacji danego zadania mogą korzystać z pomocy uczniów spoza Zarządu. §23 1. W czasie trwania kadencji SU Zarząd lub jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Uczniów. 2. Pisemny wniosek o odwołanie członka lub całego Zarządu (votum nieufności) może złożyć 1/3 członków Rady Uczniów, dyrektor szkoły lub opiekun samorządu. 3. Uchwałę w przedmiocie odwołania członka lub całego Zarządu podejmuje Rada Uczniów większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady. 4. W przypadku odwołania jednego(kilku) członków Zarządu, zmiany szkoły przez kilku członków, bądź jej ukończenia opiekun samorządu niezwłocznie zarządza wybory uzupełniające. Przepisy §13-20 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku odwołania całego Zarządu bieżącą pracą samorządu, do czasu wyboru nowego składu, kieruje tymczasowo zarząd komisaryczny wybrany niezwłocznie przez Radę Uczniów. ROZDZIAŁ 6 – STRONA INTERNETOWA §24
1. Samorząd szkolny może prowadzić stronę internetową 2. Administratorem strony internetowej jest opiekun SU.
ROZDZIAŁ 7 - WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z INNYMI

ORGANAMI SZKOŁY §25 1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań samorządu organy samorządu współpracują z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną. 2. Bezpośrednią współpracę Rady Pedagogicznej z SU realizuje opiekun samorządu. Funkcję opiekuna może pełnić jednocześnie kilku nauczycieli. 3. Opiekuna SU wybiera Rada Uczniów( w czerwcu)spośród kandydatów zgłoszonych przez dyrektora szkoły. Opiekunem SU może być jedynie nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.
4. Kadencja opiekuna trwa jeden rok szkolny. Opiekun może pełnić swą funkcję przez nieograniczoną ilość kadencji. §26 1. Opiekun SU wspiera wszystkie organy samorządu szkolnego i pomaga im w realizacji poszczególnych zadań. 2. Opiekun SU w szczególności:  Może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów SU, z głosem doradczym,  Prowadzi dokumentację SU, zwłaszcza dokumentację finansową,  Bierze udział w pracach komisji wyborczej i pomaga członkom komisji we właściwym przebiegu jej pracy,  Wspomaga uczniów w prowadzeniu strony internetowej,  Udziela technicznej pomocy w realizacji zadań samorządu. §27 1. Dyrektor szkoły może zwrócić się do SU o zaopiniowanie pracy nauczyciela w trybie określonym w art.6a Karty Nauczyciela. 2. Opinię wydaje Rada Uczniów bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 3. Uwzględniając wyniki głosowania przewodniczący SU formułuje pisemną opinię zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły wzorem opinii.