REKRUTACJA 2022

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 5 są realizowane w ramach innowacja pedagogiczna „Moja kariera szkolna i zawodowa”

 

Głównym celem  innowacji jest przygotowanie uczniów do umiejętnego, świadomego                      i samodzielnego podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu w oparciu                       o analizę potrzeb rynku pracy oraz własnych predyspozycji poprzez wspieranie rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć zapoznaje się uczniów z technikami  planowania kariery  i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

W programie  uwzględniono  cztery obszary celów szczegółowych, które równocześnie wyznaczają treści programowe preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego, nadając zestawowi programów charakter systemowy i modułowy:
1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych                   i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

2. Świat zawodów i rynek pracy , m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji                      i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji                      i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery

Aby zapoznać naszych uczniów w możliwościami  kształcenia w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych znajdujacych się na terenie naszego miasta organizujemy na terenie szkoły spotkania z naszymi absolwentami, obecnie uczącymi się w szkołach średnich.

W miesiącach październik- listopad absolwent naszej szkoły,(imię i nazwiska)  obecnie uczący się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących podczas warsztatów zawodoznawczych w klasach siódmych  zapoznał naszych uczniów z  zasad funkcjonowania swojej szkoły,
zaprezentowałjej bazę dydaktyczną,omówił  warunków nauki oraz pracy. Przedstawił szkołę jako placówkę, która uczy myśleć, pozwala uwierzyć w siebie, zrozumieć świat i przygotowije młodego człowieka do dorosłego życia.