Świetlica szkolna czynna codziennie od 7.00 -16.00

 

 Regulamin świetlicy szkolnej

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY

informacja dla rodziców "zamowposilek.pl"

regulamin korzystania z posiłków 2023

procedura przyjęcia i wydawania posiłków 2023

 

Uczniowie mogą korzystać z obiadów w szkole na dwóch przerwach:

11.00 – 11.20

 

20 min. przerwy

Obiad dla klas I-III

12.05 – 12.15

 

10 min. przerwy

Obiad dla klas IV-VIII

 

           Świetlica jak dom page 001a

 

W roku szkolnym 2023/2024 w świetlicy szkolnej  będzie realizowany projekt edukacyjny „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji” pod patronatem wydawnictwa edukacyjnego  Kapelusz z Kwiatami.

Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”. Wraz z głównym bohaterem  uczniowie będą dotykać tematów, które nie są dzieciom obce, czyli : jak radzić sobie z różnymi emocjami (strachem, nieśmiałością, poczuciem porażki,  smutkiem), jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w otaczającym świecie (jak zadbać przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).

Cele projektu:

  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • pobudzenie poczucia własnej wartości,
  • kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,
  • wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci.

30

 

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy I, uczęszczający do świetlicy, przystąpili do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka".
To program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.Dzięki projektowi świeżo upieczeni uczniowie mogą zdobywać przydatną wiedzę na temat zasad dbania o bezpieczeństwo.
 
Bezpieczeństwo dziecka jest  bardzo ważne. Zwłaszcza wtedy, gdy najmłodsi stają przed wyzwaniem przekroczenia progu szkoły po raz pierwszy. Poza nowymi obowiązkami okres ten wiąże się dla pierwszoklasisty z zupełnie nieznanymi dotąd sytuacjami: nawiązywaniem nowych relacji z rówieśnikami, samodzielnymi powrotami ze szkoły, wycieczkami klasowymi, korzystaniem z internetu czy zostawaniem samemu w domu. Choć świadomość dotycząca nauki dbania o bezpieczeństwo w tym wyjątkowym dla najmłodszych czasie jest  coraz większa, liczne badania pokazują, że wciąż istnieje potrzeba edukacji w tym zakresie – szczególnie dzieci.
 
og image

 

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wlkp.
rok szkolny 2016/2017
§1.
Postanowienia ogólne.
1) Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego
rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
2) Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
§2.
Cele i zadania świetlicy szkolnej.
1) Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2) Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
a) Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.
b) Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
c) Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw.
d) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć
w tym zakresie.
e) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.
f) Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
g) Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy na dany rok szkolny.
§3.
Założenia organizacyjne
1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I-III, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
a) W uzasadnionych wypadkach ze świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci czekające na obiad i nieuczestniczące w lekcjach religii.
2. Grupa przydzielona nauczycielowi na daną godzinę zajęć świetlicowych nie może być większa niż 25 uczniów.
2
3. Nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy zapewnia opiekę uczniom w stołówce szkolnej podczas spożywania ciepłego posiłku.
4. Zajęcia odbywają się zgodnie z wynikającym z organizacji pracy szkoły świetlicowym planem zajęć dnia.
5. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka. (zał.nr 1).
a) Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
b) Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica do odbierania dziecka przez inną osobę niż rodzic przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
6. Przyjęć uczniów dokonuje się na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/prawnego
opiekuna. Kwalifikacji dokonuje komisja powołana przez wicedyrektora szkoły.
7. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni zawiadamiać o tym nauczyciela świetlicy.
8. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
9. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
10. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 7:00 do 16:00.
a) Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
11. Po godzinie 16.00:
a) wychowawca świetlicy ma prawo powiadomić policję, która podejmie stosowne
działania (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109), nie pozostawia jednak dziecka bez opieki lub pod opieką osób nieupoważnionych.
b) dziecko zostanie przekazane rodzicowi (opiekunowi) po podpisaniu przez niego stosownego oświadczenia.
12. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów) po ukończeniu przez dziecko 7 roku życia.
13. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę zachowania.
§4.
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji
i pokonywaniu trudności w nauce,.
2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.
Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców
i kolegów.
2. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
4. Estetyczny wygląd świetlicy.
5. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.
6. Pozostawienia wierzchniego okrycia i zmiany obuwia w szatni świetlicy.
7. Korzystania z telefonu komórkowego wyłącznie do kontaktów z rodzicami.