Psycholog w SP nr 5

 

godziny pracy:

Psycholog- mgr Beata Sokołowska

WTOREK 7:30 - 11:00; 15:30 - 16:00

ŚRODA 12:00 - 17:00

 

 

zadania psychologa:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów,

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczej, w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

3. udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym trudności wychowawcze, wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

5. wspieranie wychowawców, nauczycieli oraz rodziców uczniów w przypadku napotykania w trakcie pracy z dzieckiem na problemy wychowawcze lub w obszarze dydaktyki.