REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 5
NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

       

 • 1
  ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. do 3 osób.


 • 2
  ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
2. Nauczyciel bibliotekarz sam podaje uczniowi wybraną książkę.


 • 3
  ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

1. Zwracaną książkę należy położyć na biurku, które znajduje się przy wejściu do biblioteki.

2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

 

 • 4
  ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

2. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

 

 

 

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie bez zagrożeń

   Rozdział I.

                     Zagadnienia ogólne.

                                    & 1.

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 3. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku Librus, pozostali czytelnicy na podstawie karty czytelniczej dziecka lub swojej.

                               Rozdział II.

                        Funkcje biblioteki.

                                         & 2.

Biblioteka:

 1. Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele i bibliotekarz korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
 4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

                                

                                       Rozdział III

                               Organizacja biblioteki.

                                        & 3.

 1. Nadzór:

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły podstawowej, który:

 1. a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
 2. b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jego protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
 3. Lokal:

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.

 1. Zbiory:
 2. a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

- wydawnictwa informacyjne,

- podręczniki i pogramy szkolne dla nauczycieli,

- podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,

- lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

- lektury uzupełniające do języka polskiego,

- literaturę popularnonaukową i naukową,

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

- wydawnictwa albumowe,

- podstawowe wydawnictwa z dziedziny sztuki,

- wydawnictwa z dziedziny psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki,

- materiały audiowizualne,

 1. b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne,
 2. c) rozmieszczenie zbiorów:

-literatura piękna stoi w układzie działowym,

- literatura popularnonaukowa i naukowa -wg UKD,

- lektury wg klas,

-księgozbiór podręczny- w czytelni i przy biurku nauczyciela,

 1. d) księgozbiór podręczny udostępniany jest czytelni i do gabinetów na zajęcia,
 2. Pracownicy:
 3. a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,
 4. Czas pracy biblioteki:
 5. a) zbiory udostępniane są w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 6. b) okres udostępniania zostaje skrócony w czasie przeprowadzania skontrum,
 7. Finansowanie wydatków:
 8. a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
 9. b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,
 10. c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
 11. d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

                                          Rozdział IV

              Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

                                                  & 4.

 1. Praca pedagogiczna:

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 1. a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
 2. b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
 3. c) udzielania informacji,
 4. d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 5. e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 6. f) informowania nauczycieli i wychowawców o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 7. g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,
 8. Praca organizacyjno-techniczna.

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 1. a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

b)ewidencji zbiorów- zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 1. c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 2. d) sporządza plan pracy , harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego oraz semestralne i roczne sprawozdanie z pracy,
 3. e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń,
 4. f) doskonali warsztat pracy.

                                             Rozdział V

                          Prawa i obowiązki czytelników.

                                               & 5.

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, a w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej pozycji.
 5. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy, okresowe wstrzymanie wypożyczeń.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję będącą nie w gorszym stanie niż zagubiona.
 8. Wszystkie wypożyczone książki niebędące lekturami można przetrzymać na okres wakacji.
 9. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do pobrania od wychowawcy lub z sekretariatu szkoły karty obiegowej potwierdzającej rozliczenie się z biblioteką.

                                                     

                                                        & 6.

          Regulamin wchodzi w życie  z dniem zatwierdzenia.

                                                                                                                Nauczyciel bibliotekarz - Czesława Karpińska