Szanowny Rodzicu!

Poniżej kilka istotnych informacji nt. pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych.

KTO INICJUJE POMOC?
• Rodzice ucznia, bądź sam uczeń
• Poradnia psychologiczno – pedagogiczna /opinie, orzeczenia/
• Wychowawca klasy
• Nauczyciel
• Specjalista /pedagog, logopeda, psycholog/
• Pomoc nauczyciela

DLA KOGO?

Udzielana pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb ucznia wynikających:
• z niepełnosprawności,
• z niedostosowania społecznego,
• z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
• ze szczególnych uzdolnień,
• z ograniczeń w zdobywaniu wiedzy,
• ze specyficznych trudności w uczeniu się,
• z zaburzeń komunikacji językowej,
• z choroby przewlekłej,
• z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
• z niepowodzeń edukacyjnych.
• z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
• z trudności adaptacyjnych związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym zawiązanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

FORMY POMOCY

Dodatkowe zajęcia mają następujące formy:
1. Zajęć rozwijających uzdolnienia ,
2. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
3. Zajęć specjalistycznych:
• korekcyjno-kompensacyjnych,
• logopedycznych,
• socjoterapeutycznych.
Socjoterapia – jest bezpośrednią formą pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym, adresowana zwykle do dzieci z kłopotliwymi zachowaniami i przyjmująca postać strukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Jest jednym ze sposobów łagodzenia lub eliminowania negatywnych obyczajów w zachowaniach społecznych.
• rewalidacyjnych,
Rewalidacja – wszechstronne psychofizyczne usprawnianie tych funkcji, które są zaburzone.
• terapeutycznych (terapia pedagogiczna),
Terapia pedagogiczna – to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się przez odpowiednie działania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Cele- stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia, eliminowanie niepowodzeń szkolonych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Ponadto budowanie poczucia wartości dziecka oraz motywowanie do nauki, osiągania celów.
• porad i konsultacji dla uczniów,
• porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń dla nauczycieli i rodziców.
Ostatecznie na uczestnictwo ucznia w dodatkowych zajęciach wyrażają zgodę rodzice.

ZASADY POMOCY W SZKOLE określa procedura pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która jest dostępna do wglądu na naszej stronie internetowej /www.sp5gorzow.pl/
Każde dziecko w szkole ma prawo być objęte działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych / w tym szczególnych uzdolnień/, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaspokajanie tych potrzeb.
Jeśli Państwo mają jakieś pytania dotyczące powyższych informacji, prosimy zgłosić się do pedagoga szkolnego lub wychowawcy.