Przewodnicząca Rady Rodziców -  Natalia Olczak
Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców -  Aneta Turek i Robert Mliczko

KONTO RADY RODZICÓW 36 8363 0004 0011 0002 3000 0001

 

RADA RODZICÓW
(wypis z Statutu Szkoły Podstawowej Nr 5 Im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty W Gorzowie Wlkp.)

 

§ 37.

 1. W szkole działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym, w tajnych wyborach.
 5. W wyborach, o których mowa w ust. 4, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
  1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
  3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.


§ 38.

 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
  1) uchwala regulamin swojej działalności;
  2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły;
 2. Program, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
 3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 4. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
  1) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły przedkładany jej przez Dyrektora Szkoły;
  2) opiniuje podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
  3) opiniuje pracę nauczyciela w związku z zakończeniem stażu koniecznego do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;
  4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy organ nadzoru pedagogicznego poleca taki opracować;
  5) opiniuje formy realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.
 5. Rada Rodziców może:
  1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
  2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkolnych;
  3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
  4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzoru pedagogicznego albo do organu prowadzącego do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 6. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych szkół, ustalając zasady i zakres współpracy.