koordynator: mgr Maria Saraniecka
Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”.
Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018.
W roku 2015 na realizację programu rząd przeznaczył 15 mln zł, w 1016 przeznaczył  20 mln zł.
Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.
Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.
Realizowane w ramach programu działania będą obejmują następujące obszary:
• bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
• kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
• poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
• tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.
„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

                                                                   PLAN DZIAŁAŃ

 

ZAPRASZAMY DO GALERII