ZADANIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE

 

1. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego.

2. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli.

3. Pomoc wychowawcom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie niepowodzeń

szkolnych i trudności wychowawczych.

4. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze poprzez rozmowy

z uczniem, rodzicem.

5. Poradnictwo indywidualne dotyczące problemów wychowawczych, problemów z nauką i przyczyn niewłaściwego

zachowania.

6. Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej – warsztaty „Poznajemy

zawody i drogi kształcenia”.

7. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców:

Ø udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i życiu szkolnym,

Ø aktywizowanie do pracy z dzieckiem w domu.

PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA

1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów.

2. Eliminowanie przemocy wśród uczniów – l.wychowawcze, zajęcia warsztatowe. Zajęcia na temat

postaw asertywnych i umiejętności mówienia „nie”.

3. Program profilaktyki wczesnej – „Cukierki”.

4. Zajęcia z profilaktyki uzależnień.

5. Uczestniczenie i prowadzenie dokumentacji SKO-W.

6. Uczestniczenie i włączenie uczniów do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

7. Koordynowanie akcji „Bezpieczeństwo w internecie”.

8. Zajęcia wynikające z Programu Wychowawczego i SPP prowadzone przez pracowników ZPP-P.

POMOC MATERIALNA

1. Prowadzenie akcji Wyprawka szkolna oraz pomocy w formie stypendiów szkolnych dla uczniów potrzebujących.

2. Włączanie się w akcje charytatywne podejmowane przez szkołę.

3. Wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin problemowych i zaniedbanych środowiskowo do sądów dla

nieletnich.

4. Współpraca z GCPRi PS oraz z kuratorami, sądem i policją.

PRACA KOMPENSACYJNO- KOREKCYJNA

1. Prowadzenie zajęć dla uczniów z zaleceniami ZPP-P.

2. Analiza opinii psychologiczno- pedagogicznych i kwalifikowanie uczniów do różnych form pomocy.

3. Prowadzenie list uczniów klas szóstych i zaleceń do sprawdzianu szóstoklasisty.

INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć powstających na tle niepowodzeń szkolnych.

2. Rozwiązywanie trudności na tle konfliktów rodzinnych.

3. Rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami.

ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

1. Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu

problemów opiekuńczo-wychowawczych.

2. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

 

Pedagog specjalny- mgr Anna Sierpińska

środa 10:05 - 16:20

czwartek 11:05 - 14:40

piątek 7:30 - 13:50

 

Pedagog szkolny- mgr Magda Stangret

poniedziałek 10:00 - 14:00

wtorek 9:00 - 15:00

środa 9:00 - 13:00

czwartek 9:00 - 12:00

piątek 9:00 - 12:00