Terapia wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwie realizowanych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych,  a następnie ich utrwalanie. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia, doskonalenie umiejętności budowania swobodnych wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie posiadający aktualną opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz uczniowie z wadami wymowy, którzy zostali zgłoszeni przez wychowawcę lub rodzica.

Głównym celem terapii jest:

 korygowanie wad wymowy;

 • usprawnianie zdolności komunikowania się;
 • usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych;
 • kształtowanie starannej wymowy;
 • dbałość o kulturę słowa potocznego;
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy);
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie);
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej;
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych;
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

 Terapia logopedyczna jest procesem, którego skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii, dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem w domu. Podczas zajęć dziecko otrzymuje wskazówki do pracy w domu (często w formie pisemnej – np. zapisane z tyłu karty pracy lub w zeszycie – jeśli takowy posiada). Zaleca się aby ćwiczenia trwały minimum 15 minut dziennie. Systematyczność prowadzi do sukcesu. Im wcześniej nauczymy dziecko prawidłowej wymowy, tym mniej problemów pojawi się w przyszłości. Warto sobie uświadomić, że terapia nie musi być przykrym obowiązkiem. Ćwiczenia logopedyczne w domu mogą być świetną formą kontaktu rodzica z dzieckiem i jednocześnie chwilą przyjemnego relaksu. Każdy podjęty wysiłek należy nagradzać drobną przyjemnością: uśmiechem, buziakiem, „plusem”/naklejką na karcie motywacji, spacerem, łakociami. Ćwiczenia można wplatać w codzienne wspólne czynności, posiłki i domowe rytuały. Ważne jest, aby obie strony (i rodzic, i dziecko) czerpały radość i satysfakcję z tej formy bycia razem. Często postęp w terapii osiąga się małymi krokami a pozornie błahe zabawy i ćwiczenia wykonywane systematycznie niosą ze sobą poważne umiejętności i nawyki. Tempo postępów w terapii jest sprawą indywidualną, zależną od predyspozycji dziecka. Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom.

 

Logopeda –mgr Anna Sierpińska


CZWARTEK 11:20 - 14:40

PIĄTEK 11:20 - 12:05; 13:05 - 13:50